Strategija za mlade v občini mežica

Avtor: Jure Lesjak, KOROCIV – Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije

V začetku letošnjega leta so se z dogovorom Občine Mežica in Koroškega regionalnega stičišča za nevladne organizacije – KOROCIV pričele aktivnosti za pripravo Strategije za mlade v občini Mežica za obdobje 2023-2026. Za ta namen se je oblikovala posebena delovna skupina, ki je v šestih mesecih delovanja opravila številne aktivnosti na področju mladih (sestanki, posveti, konzultacije, anketa, zbiranje predlogov). V delovni skupini so poleg predstavnikov Občine Mežice, KOROCIV-a ter Komisije za mlade in šport vključeni tudi člani Mladinskega društva Kulturna kibla.

Občina Mežica je leta 2020 prejela certifikat »Mladim prijazna občina«. Gre za priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oziroma dvignila. Ravno s tem namenom je bila sprejeta odločitev o pripravi strategije, s katero se bo v prihodnosti celostno naslovila, definirala in načrtovala mladinska politika v občini. 

Strateški dokument v uvodu vključuje opredelitev ključnih pojmov ter metodolški, normativni in širši družbeni okvir. Predstavljeni so tudi statistični podatki na področju mladih v občini Mežica in po drugih koroških občinah. Z željo po boljšem prepoznavanju in posredovanju informacij o nevladnih organizacijah (NVO) se je izdelal seznam s kontaktnimi podatki in informacijskimi kanali NVO. Vsebino dopolnjujejo že obsotoječi ukrepi Občine Mežica na področju mladih, v osrednjem poglavju pa so predstavljeni ukrepi in aktivnosti, ki se bodo po predvidenem terminskem planu izvajali naslednja štiri leta.

Predlogi in ideje za končne ukrepe so se oblikovali na podlagi dela delovne skupine, posveta z mladimi (v mesecu maju v Medgeneracijskem centru Mežica), zbiranja predlogov prek spletnega obrazca in spletne ankete, ki je bila opravljena v juliju in avgustu.

V anketi je sodelovalo 124 mladih, starih od 15 do 34 let (v občini Mežica je sicer v kategoriji mladih, ki zajema starost od 15 do 29 let, število mladih 501). Anketiranci so izpolnili obširen vprašalnik, ki je vključeval vprašanja na področju informiranja, mladinskega organiziranja, kulture, zdravja, športa in rekreacije, bivanjske problematike, participacije, zaposlovanja, mobilnosti, izobraževanja, trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja.

Glavne ugotovitve ankete:

INFORMIRANJE 
Mladi so v največji meri prisotni na Facebooku in Instagramu. So mnenja, da dobijo relativno uporabne informacije s področja mladih, a bi si jih želeli še več. Velika večina je vključena v skupino »Mladi v Mežici«, vendar visok odstotek teh skupino samo spremlja in ne sodeluje aktivno.

MLADINSKO ORGANIZIRANJE
Anketiranci so mnenja, da mladi v Mežici potrebujejo nov lasten prostor za delovanje. Polovica sodelujočih je seznanjena, da imajo mladi na voljo brezplačen prostor v Medgeneracijskem centru.

KULTURA
Mladi se v povprečju enkrat na tri mesece udeležujejo prireditev s področja kulture. V največji meri si želijo več koncertov, filmskih večerov, festivalov in kulturnih dogodkov na prostem. Tričetrtine mladih obiskuje prireditve v Narodnem domu.

ZDRAVJE, ŠPORT IN REKREACIJA
Polovica mladih je športno aktivna 3- ali večkrat tedensko. Zadovoljni so s športno-rekreativno infrastrukturo, rezerve pa vidijo v programih, ki so na voljo športnikom in rekreativcem. Mladi si želijo več informacij o preventivnih programih na področju zdravja.

BIVANJSKA PROBLEMATIKA
Mladi si želijo boljših možnosti za nakup in najem prebivališča v Mežici. Predlagajo možnost ugodnejšega nakupa parcel za mlade in mlade družine, gradnjo stanovanj za mlade in več neprofitnih stovanj.

PARTICIPACIJA
Na področju participacije beležimo zelo visok odstotek mladih, ki se udeležujejo volitev in referendumov. Večina mladih tudi spremlja lokalno politično dogajanje v občini, predvsem pri temah, ki jih neposredno zanimajo.

ZAPOSLOVANJE
Večina mladih je zadovoljna s pogoji in odnosi na delovnem mestu, več kot polovica pa jih ni zadovoljna s prejeto plačo. 54 % anketirancev je strah, da po končanem izobraževanju ne bodo dobili zaposlitve.

MOBILNOST
Večina mladih se v službo in šolo vozi z avtom, četrtina jih hodi peš. Me-cikel, sistem izposoje e-koles, uporablja 13 % mladih.

IZOBRAŽEVANJE
Največ mladih iz Mežice se izobražuje v Ljubljani in sicer je večina vpisana na družboslovne smeri. V kraju bi si mladi želeli več jezikovnih tečajev, izobraževanj s področja podjetništva in športnih usposabljanj.

TRAJNOSTNI RAZVOJ, EKOLOGIJA IN VAROVANJE OKOLJA
Več kot 80 % mladih prepoznava podnebne spremembe kot veliko oziroma zelo veliko nevarnost za prihodnost našega planeta in človeka. Tričetrtine anketirancev dosledno ločuje odpadke.

Glede na vse pridobljene podatke z vsemi zgoraj naštetimi metodami dela, so se oblikovali spodnji ključni ukrepi za naslednja štiri leta. 

Ključni ukrepi 2023-2026

– Informiranje mladih prek družbenih omrežij
– Informiranje mladih prek občinske spletne strani
– Informiranje mladih prek tiskane revije in/ali e-revije
– Ustanovitev in delovanje Mladinskega sveta Občine Mežica
– Lasten mladinski prostor/center 
– Sodelovanje z nevladnimi organizacijami
– Kulturni center za mlade
– Skupni prostor za šport in druženje (stadion)
– Mladi kot posebna kategorija upravičencev na področju bivanjske problematike
– Pogovori med mladimi in Mladinskim svetom Občine Mežica
– Pogovori med mladimi in Občino Mežica
– Opravljanje pripravništva v službah občinske uprave in drugih javni institucijah v občinskem upravljanju
– Me-cikl – sistem izposoje električnih koles
– Me-peleš – brezplačni prevozi za občane
– Prostori za učenje in izobraževanje
– Regijska štipendijska shema
– Ozaveščanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja


Strategija za mlade bo predvidoma sprejeta na Občinskem svetu Občine Mežice v mesecu oktobru, udejanjati pa se bo začela s 1.1.2023. Vsem občanom bo dostopna v elektronski obliki na občinski spletni strani in na spletni strani Korociva.