Skrajni čas, da zavodi uskladijo svoje akte z zakonom o nevladnih organizacijah

Zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, velja že od aprila 2018. Med pogoji, po katerih organizacija velja za NVO, je tudi pogoj neprofitnosti. Zakon pravi, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da:

  • presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
  • svojega premoženja v nobenem primeru ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe,
  • v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Več o izpolnjevanju pogoja neprofitnosti si lahko preberete tukaj.

Pred kratkim smo na CNVOS analizirali akte o ustanovitvi (zasebnih) zavodov s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. Pregledali smo 1317 ustanovnih aktov. Od teh jih kar 1000 ne izpolnjuje kriterija neprofitnosti in s tem pogojev za NVO. Od tega jih je 870 sicer imelo urejeno ne-delitev presežka, vendar hkrati niso imeli urejenega prenosa premoženja na drugo nevladno organizacijo oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava v primeru prenehanja.

Javni financerji in po njihovem vzoru tudi CNVOS s partnerji v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji smo tovrstno delno neizpolnjevanje pogoja neprofitnosti, ki se nanaša na prenos premoženja ob prenehanju, doslej tolerirali in prijaviteljem na razpise za NVO omogočali podpis izjave, da bodo pomanjkljivosti uredili ob prvi naslednji spremembi akta.

V CNVOS so prepričani, da je 5 let dovolj dolgo »prehodno obdobje« in si želijo, da se zakon dosledno uveljavi in spoštuje, so se odločili, da bodo v javnih razpisih, ki jih bodo objavili od marca 2023 naprej (razpisi v okviru Programa IMPACT4VALUES), upravičenost NVO preverjali v celoti. Vsem zavodom, ki nameravajo kandidirati na razpisih za NVO, zato priporočajo, da preverijo svoje akte o ustanovitvi oz. njihovo skladnost z ZNOrg.

Več informacij najdete v viru: https://www.cnvos.si/novice/3242/skrajni-cas-da-zavodi-uskladijo-svoje-akte-z-zakonom-o-nevladnih-organizacijah/