Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. 
 • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
 • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 114. 2022 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2022.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih kulture:

 • glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, instrumentalni orkestri,
 • gledališka dejavnost,
 • lutkovna dejavnost,
 • recitacijska in literarna dejavnost,
 • folklorna in plesna dejavnost,
 • likovna, fotografska in filmska dejavnost,
 • ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
 • galerijska dejavnost.

Upravičeni prijavitelji

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov iz Občine Mežica in da imajo najmanj eno samostojno prireditev v Občini Mežica,
 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
 • da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
 • da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.

Več informacij v zvezi z razpisom boste našli na spodnji povezavi:

POVEZAVA DO RAZPISA!

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2022 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala naslednja področja športa:

 • Športni programi:
  • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  • Kakovostni šport 
  • Športna rekreacija 
 • Športne prireditve in promocija športa:
  • Druge športne prireditve. 

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo:

 • športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
 • imajo za prijavljene dejavnosti:
 • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
 • v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih program

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA!

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulture v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2022.

 

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA!

MOJ PEČAT - PARTICIPATIVNI PRORAČUN V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Mestni svet Mestna občina Slovenj Gradec je na svoji seji 3. 2. 2022 sprejel sklep, na podlagi katerega bo občina namenila 200.000 EUR za projekte participativnega proračuna in sicer 100.000 EUR za leto 2022 in 100.000 EUR za proračun za leto 2023.

VSE INFORMACIJE: https://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/8641/PARTICIPATIVNI-PRORAČUN-V-MESTNI-OBČINI-SLOVENJ-GRADEC-–-MOJ-PEČAT

IŠČEMO PROMOTORJE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V SLOVENJ GRADCU

Proces izvedbe participativnega proračuna se bo začel izvajati v marcu 2022. Po vaških in mestnih četrteh bodo proces oddaje predlogov koordinirali predsedniki. Da se glas razširi do vseh občanov in da se razvijejo kvalitetne pobude, pa potrebujemo tudi vas - PREDSTAVNIKE NEVLADNIH ORGANIZACIJ.

Vabimo vse NVO v MO Slovenj Gradec, da se aktivno vključite v skupno promocijo participativnega proračuna.

PRIJAVITE SE PREK OBRAZCA TUKAJ.

Zastonj on-line izobraževanja

Četrtek, 03 Februar 2022 18:41 Napisal

V okviru projekta DIGIŽOGA bomo kmalu izvedli več izobraževanj s področja digitalizacije.

Vsa izobraževanja bodo ob torkih in četrtkih ob 10.00 uri.

Vljudno vabljeni!

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) razpisuje usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA

Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

ROK PRIJAVE: 21.2.2022

Datum: 2. februar 2022 ob 14.00

Lokacija: splet, prek aplikacije Zoom

Maksimalno število udeležencev: 30

Kotizacija: brezplačno

Rok prijave: 27. januar 2022 do 23.59 oziroma do zapolnitve prostih mest

Društva morajo letno poročilo na AJPES oddati do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo ob oddaji letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2021. Na CNVOS vsako leto prejmemo kar nekaj vprašanj o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, knjiženju in drugih zagonetkah priprave letnega poročila, zato smo sklenili, da vaše dileme razrešimo v živo – v enourni spletni pravni posvetovalnici. Ta bo v sredo, 2. februarja, ob 14. uri.

Naša vodja pravne službe, Petra Cilenšek, bo v spletni posvetovalnici gostila Tjašo Bajc iz Consulta.si, ki nevladnim organizacijam že vrsto let pomaga pri računovodskih opravilih.

Tjaša vam bo predstavila:

 • kako voditi poslovne knjige v nevladni organizaciji,
 • kako ločiti in pravilno opredeliti pridobitno in nepridobitno dejavnost,
 • kako voditi blagajniško poslovanje,
 • kako pripraviti pravilno letno poročilo in
 • kako sestaviti bilanco.

Splošne informacije o pripravi in oddaji letnega poročila si lahko preberete na naši spletni stani. Če že veste, kaj bi radi vprašali Tjašo, vas prosimo, da nam svoja vprašanja zaupate ob prijavi na posvetovalnico. 

Posvetovalnica bo potekala prek aplikacije Zoom. Da bomo lahko odgovorili na čim več vaših vprašanj, je število mest omejeno: posvetovalnice se lahko udeleži 30 oseb, in sicer največ ena iz vsake organizacije.

Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest.

PRIJAVA

S prijavo se zavezujete, da boste obiskali posvetovalnico. Na posvetovalnici lahko manjkate le, če imate za odsotnost upravičene razloge. Če nam za neudeležbo ne boste posredovali opravičila, bo vaša organizacija izgubila možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah CNVOS v naslednjih 12 mesecih.

Ker je povpraševanje za naše delavnice veliko, je prav, da priložnost za udeležbo dobijo tisti, ki nameravajo sodelovati. Če niste prepričani, da boste lahko na posvetovalnici sodelovali, vas prosimo, da mesto prepustite nevladniškim kolegicam in kolegom. Hvala za razumevanje!

Aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov bo na voljo predvidoma od 18. januarja 2022 dalje.

https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev

 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje